OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명
파라체이스 6001 초소형 초경량 암막 우산 양산 겸용
판매가 23,000원


더욱 더 작게 더욱 가볍게!
우산 중봉은 초경량 알루미늄과 유리섬유를 이용한 우산살대, 99% 자외선이 차단되는 썬스크린 코팅까지 완비되어 있는 우양산 겸용 제품입니다.
손바닥에 쏙 가려질 만한 컴팩트한 크기가 깔끔한 디자인으로 슬링백이나 작은 핸드백에도 휴대하도록 제작 되었습니다.

- 접었을때 우산사이즈 : 15cm
- 펼쳤을때의 패브릭 지름 : 94cm
- 우산 패털 : 6
- 패브릭정보 : 400T 초고밀도 원단
- 기능 : 방풍기능, 손안에 쏙 들어오는 컴팩트한 디자인
- 자외선차단율 : 99% 

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
컬러

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격

파라체이스 6001 초소형 초경량 암막 우산 양산 겸용
수량증가 수량감소 23000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

바로구매 품절
 • 구매 후기 (11)

  REVIEW

  LIST Write Review

  11
  신혼여행 유럽으로 가서 양산겸 우산용으로 가방에 넣고 필요시마다 쓰려고 샀는데 크기가 진짜 작아서 가방...
  네**** / 2024-04-22 03:22:16 7
  10
  불만족
  네**** / 2023-08-11 02:23:26 14
  9
  만족
  네**** / 2023-01-30 04:48:09 26
  8
  보통
  네**** / 2022-10-11 04:56:33 26
  7
  만족
  네**** / 2022-07-06 04:26:36 34
  1. 1
  2. 2
  3. 3
 • 배송 정보

  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
 • 교환/반품 정보

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
    경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
    다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
    포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
    (예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
    따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
    제공한 경우에 한 합니다.
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
    (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
    (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
 • 주문 제작 요청

  답례품과 대량구매 언제든 물어보세요 : ) 
  소량 / 대량 주문 제작(로고 인쇄, 레이저 각인, 우산 커스터마이징) 모두 가능하며, 아래 연락처로 문의주시면 담당자가 합리적인 가격으로 안내드리겠습니다.

  카카오톡 : 파라체이스
  문의전화 : 070-4006 7070
  메일주소 : master@parachase.co.kr