OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명
파라체이스 3214 곡자 우드 그립 암막 자동 3단 우산 양산
판매가 23,000원

파라체이스 시그니처 우산입니다. 클래식 하면서도 유니크한 곡자 나무손잡이를 채택하여 포인트를 주었으며, 210T 고밀도 원단 암막 코팅 처리로 99% 자외선 차단까지 기능과 디자인 모두 충족 시켜주는 아이템 입니다.

길이 : 35Cm
지름 : 102Cm
무게 : 478g
핸들 : 나무
구분 : 3단 자동우산(접기,펴기)
크기 : 중 (中)



◆ 선물용 각인 이용시 유의 사항 ◆

선물용 각인을 원하실 경우 나무손잡이 제품과 각인 추가 상품을 같이 구매하셔야 합니다.

각인 폰트는 상세 페이지 가장 마지막에 확인 가능합니다.

1. 각인은 나무손잡이로 되어 있는 제품만 가능합니다.
2. 글자수가 많아질수록 글자 크기가 작아질 수 있습니다. 
3. 화면상의 각인된 이미지 느낌과 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
4. 한자 각인도 가능하지만 지정된 한가지의 폰트로만 작업 됩니다.
5. 주문자의 부주의로 인한 각인 문구 오류는 반품 사유가 절대 될 수 없습니다.
6. 나무 소재의 특성상 미세한 스크래치가 존재 할 수 있으며 이로 인한 반품은 불가 합니다. 
7. 주문 후 제품이 제작되기 때문에 당일 배송은 어려우며, 주문일로 부터 2~5일 정도 소요 될 수 있습니다. 일정 확인은 고객센터로 문의주시면 자세히 안내드리겠습니다.

※ 본 제품은 핸드메이드로 작업되는 제품으로 상품의 불량이 아닌 경우 교환 및 환불이 절대 불가하오니 신중한 구매 부탁드립니다. 10개 이상 주문시에는 회사 로고 또는 원하시는 폰트로 제작을 해드릴 수 있습니다. 주문 후 고객센터로 연락 주세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
색상

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.


 • 선물용 나무손잡이 각인 추가 (구매 후 교환/환불 불가)

  2,000원

  • 각인 메시지(최대14자)[필수] (0/14)
   • 폰트 선택(구매 후 수정불가)

  • 옵션 선택

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격

파라체이스 3214 곡자 우드 그립 암막 자동 3단 우산 양산
수량증가 수량감소 23000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

바로구매 품절
 • 구매 후기 (118)

  REVIEW

  LIST Write Review

  118
  우산이 잘펴져서 좋아요 접을때 힘을 좀 줘야하지만 그정도 힘은 쓸 수 있으니 잘쓸게요 우드 디자인이 너무...
  네**** / 2024-04-19 03:29:52 1
  117
  만족
  네**** / 2024-04-01 02:48:50 0
  116
  우산이 손잡이부터 너무 단단하니 비바람에도 튼튼히 이겨낼 수 있을거 같고 생각보다 더 고급지고 이뻐서 ...
  네**** / 2024-03-03 03:11:04 13
  115
  만족
  네**** / 2024-02-20 02:44:23 18
  114
  튼튼해 보여요 가볍고 다 좋은데 안쪽 우산 뼈대는 은색이라서 나중에 녹이 쓸수도 있을 것 같아요 동일하게...
  네**** / 2024-02-10 02:35:52 14
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
 • 배송 정보

  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
 • 교환/반품 정보

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
    경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
    다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
    포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
    (예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
    따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
    제공한 경우에 한 합니다.
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
    (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
    (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
 • 주문 제작 요청

  답례품과 대량구매 언제든 물어보세요 : ) 
  소량 / 대량 주문 제작(로고 인쇄, 레이저 각인, 우산 커스터마이징) 모두 가능하며, 아래 연락처로 문의주시면 담당자가 합리적인 가격으로 안내드리겠습니다.

  카카오톡 : 파라체이스
  문의전화 : 070-4006 7070
  메일주소 : master@parachase.co.kr